STANDARTET PËR SHËRBIMET E PËRKUJDESIT SHOQËROR PËR PERSONAT E TRAFIKUAR OSE NË RREZIK TRAFIKIMI NË QENDRAT REZIDENCIALE

Standardi 1: Qëllimi dhe llojet e shërbimeve
Rezultati përfundimtar i dëshiruar:
Shërbimet e ofruara nga ofruesi i shërbimeve u përgjigjen nevojave individuale të përfituesit si viktimë trafikimi ose në rrezik trafikimi.
Kliko per me shume >>


STANDARDET E SHËRBIMEVE TË PËRKUJDESIT SHOQËROR, PËR FËMIJET NË INSTITUCIONET REZIDENCIALE

Kreu I. Hyrja
I.1 PSE janë të rëndësishme Standardet e Shërbimeve të Përkujdesit Shoqëror, për Fëmijët në Institucionet Rezidenciale?
Hartimi i Standardeve të Shërbimeve të Përkujdesit Shoqëror, për Fëmijët në Institucionet Rezidenciale, është një hap tjetër i rëndësishëm krahas vendosjes së Standarteve të Shërbimeve Shoqërore në Shqipëri. Kujdesi në qendrat rezidenciale për fëmijët është i përhapur në disa qendra rezidenciale. Në këto qendra kanë filluar të zhvillohen shërbime të tjera alternative. Në reformën që po zbatohet, shërbimet ekzistuese duhet të garantojnë shërbime cilësore për fëmijët.
Kliko per me shume >>


Standardet për Shërbimet Shoqërore në Shqipëri

Kreu I. Hyrja
I.1 PSE standardet janë të rëndësishme?
Në Ligjin për ndihmën dhe shërbimet shoqërore përcaktohet: “parimet bazë, mbi të cilat funksionon skema e ndihmës dhe e shërbimeve shoqërore janë: a) respektimi dhe garantimi i vlerave dhe i personalitetit të individit; b) universaliteti; c) barazia e mundësive; d) e drejta për të përfituar;
Kliko per me shume >>


VENDIM Nr.822, datë 6.12.2006

PËR MIRATIMIN E STANDARDEVE TË SHËRBIMEVE TË PËRKUJDESIT SHOQËROR PËR PERSONAT ME AFTËSI TË KUFIZUAR, NË QENDRAT REZIDENCIALE DHE DITORE
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 4 të nenit 18 të ligjit nr.9355, datë 10.3.2005 “Për ndihmën dhe shërbimet shoqërore”, me propozimin e Ministrit të Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta, Këshilli i Ministrave
Kliko per me shume >>